italiano | deutsch | ladin Gherdëina | ladin Badia


PONT
NFURMATIF-DIDATICH
PER L’EDUCAZION AL CUNSUM


per cunsumadëures jëuni


La legislazion europeica, naziunela y provinziela scunea l cunsumadëur. L Codesc dl cunsum (decret legislatif nr. 206/2005) dà pro i dërc fundamentei dl cunsumadëur sciche:

 • La scunanza dla sanità
 • La segurëza y la cualità di prudoc y dl servisc
 • La nfurmazion aldò y l retlam rëidl

Prudoc segures, cuntrac trasparënc y zënza tlausules restritives, retlam zënza ngiané y trasparënza tla ndicazion di priejes. Chisc ie i dërc da scuné.

Te Südtirol an bele udù ite tl 1992 la mpurtanza dl cunsumadëur (L.P. 15/92) y sun chësta fundamënta iel nasciù l Zënter per la Scunanza dl Cunsumadëur.


Al didancuei, propi per merit dla cunlaurazion de istituc pedagogics y d’autra istituzions, vëniel nvià via l proiet INFO CONSUM cun la ntenzion de pité n servisc didatich-furmatif, metù su dantaldut per i cunsumadëures jëuni.

Tla sënta INFO CONSUM, tla streda Brenner a Bulsan, iel da udëi materiai didatics da pudëi cunsulté y l ie da giapé nfurmazions sun tematiches dl cunsum. INFO CONSUM pieta nce n servisc de cunsulënza ai nsenianc per mëter a jì ancuntedes de furmazion tla scoles.

Nosc servisc pieta:

 • materiai didatics
 • leteratura spezialiseda
 • cunsulënza debant
 • ntervënc de furmazion te scola


I argumënc tratei ie duc chëi che à da nfé cun l cunsum y l’economia y plu avisa:

 • l cunsumadëur y la scumenciadives per si scunanza
 • dut cie che à da nfé cun l telefonn zeluler (lià ala cunseguënzes per la sanità y ai custimënc)
 • l retlam de prudoc de marca y la moda di jëuni
 • la segurëza nfurmatica y tl’adurvanza de internet

L ie la puscibltà de jì ite sun tematiches plu spezialistiches cun i nsenianc (sparani, assegurazion, servijes publics, sparanië energia, alimentazion, biocostruzion, .....) adum cun i cunsulënc dl Zënter per la scunanza di Cunsumadëures.


Chisc ie nosc orars per l publich:

LUNESC
JUEBIA
10.00 - 12.00 | 16.00 - 18.00
MERDI
MIERCULDI
VËNDERDI

sons tla scoles o on tlasses che vën te nosc ufize

Nëus on nosta sënta a Bulsan, tla streda Brenner 3

Telefonn 0471 941465
Telefax 0471 941467

infoconsum@verbraucherzentrale.it

 


Prugram finanzià dal:

Minister per l svilup economich

sota l patrozinium dla:

Provinzia Autonoma de Bulsan-Südtirol
Presidium - ufize Kabinett

n culaburazion cun:

Furmazion Prufesciunela Südtirol,
Furmaziun prufesciunela tudëscia y ladina


Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe

Istitut Pedagogich Ladin

Intendenza Scolastica Italiana

Zënter per la Scunanza dl Cunsumadëur